HIMSS Thailand eHealth Summit 2018
 
เปิดรับให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้! ได้รับส่วนลดมากถึง 80 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) คลิกที่นี่   HIMSS Thailand eHealth Summit 2018
           
การประชมุ ระดับ สากลสำหรับ หน่วยงานและองค์กรด้านสาธารณสุข และโรงพยาบาลของประเทศไทย เพื่อรองรับการมุ่งหน้าไปสู่ประเทศไทย4.0
คุณสามารถดูกำหนดการทั้งหมดได้ที่นี้คลิกที่นี่

 

มุ่งหน้าประเทศไทย 4.0

ในปี 2016 ประเทศไทยประสบความสำเร็จระดับที่ 6 ของ EMRAM เป็นครั้งแรก

ในปัจจุบันนี้ มีโรงพยาบาลในประเทศไทยที่อยู่ในระดับที่ 6 และดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนที่ 7 ทั้งหมด 4 โรงพยาบาล ซึ่งได้รับผลลัพธ์การปฏิบัติการทางการรักษาและทางการเงินที่ดีขึ้นตลอดระยะการดำเนินการ

ในขณะท่ปีระเทศไทยเร่ิมปฏิบิัตกิาร ประเทศไทย 4.0 เพื่อปฏิรูปให้เข้าสู่โลกเศรษฐกิจแบบดิจิตอล และนวัตกรรมลํัายุค งานประชุมอีเฮลท์แห่งประเทศไทยโดย HIMSS จะเน้นย้ำไปยังอุปสรรคในการพัฒนทรัพยากรบุคคล สร้างความสามารถและความรู้ด้านดิจิตอล ให้กับองค์กร ปิดช่องว่างระหว่างผ้ให้บริการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน สาธารณสุขและการแพทย์และ เพื้อให้ได้มาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม สามารถประเมินและวัดผลลัพธ์ได้ และเพื่อขับเคลื่อน นวตักรรมไปสู่อนาคตที่ทันสมัย และ และเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม

เข้าร่วมงานประชมุสัมนานี้กับเรา เพื่อเรียนรู้วิธีการพัฒนางานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุข การแพทย์ และโรงพยาบาล และร่วมเรียนรูัทฤษฎี แนวทางการปฏิบัติในหลากหลายหัวข้อเช่น Ageing Population, Continuity of Care, Data-Driven Care และประสบการณ์และบทเรียนจากผ้ทูรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กรชั้นนำ ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการร่วม แลกเปลยี่นความคิดเห็น ข้อมูลเพือ้ดา เนินการปฏิบัติ และองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวกับสถานะปัญหาปัจจุบันด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข การแพทย์ และโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลต่างๆและหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนก าลงัเผชญิ

และร่วมเปิดโครงการใหม่ส าหรับการพฒันาสนบัสนนุงานด้านนวตักรรมลํ้ายุคุ HIMSS AsiaPac Innovation Hub ซงึ่จะเปิดตวัเป็นครัง้แรกที่งาน HIMSS Thailand eHealth Summit 2018 ครัง้นี้
HIMSS ในประเทศไทย:

HIMSS ม่งุมนั่ที่จะท างานร่วมกบัประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน และองค์กรหรือ หน่วยงานอื่นๆทั้งภาคการศึกษา วจิยั และภาค เศรษฐกิจ เพื่อช่วยด าเนินการพลักดันและพัฒนา ระบบดิจิตอลและเทคโนดลยีสารสนเทศด้าน สาธารณสุข การแพทยและการพยาบาลใหม้ี ประสิทธิภาพและก้าวหน้าสูงสุด โดยHIMSS ไดด้า เนินการจดังานสมัมนา นิทรรศการ และ กิจกรรมอื่นๆในเมืองไทยและในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกเรื่อยมา

โดยในปี2016ที่ผ่านมา HIMSS ไดจ้ดังาน สมัมนาสากลระดบัเภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1500คน ท่านสามารถชมวีดีโอไฮไลท์ของงานได้ที่นี่
ระเบียบวาระ


วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2018
*Last Updated at 11 May
08:00 - 09:00 ประชุมพิเศษ HIMSS CXO Dialogue (ตามคำเชิญเท่านั้น)
08:00 - 09:00 ลงทะเบียน 
09:00 - 09:15 กล่าวต้อนรับโดย
คุณ วีระศักดิ์ กฤษณประพันธ์ ประธานคณะกรรมการ งานประชุมอีเฮลท์แห่งประเทศไทย
คุณไซม่อน ลิน ผู้อำนวยการด้านการบริหาร HIMSS เอเชีย แปซิฟิค
09:15 - 09:30 กล่าวเปิดงานโดยตัวแทนจากรัฐบาล
09:30 - 09:35 พิธีมอบรางวัล HIMSS EMRAM Award 
09:35 - 10:20 ปาฐกถาในหัวข้อ
10:20 - 10:45 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
10:45 - 11:30 ปาฐกถาในหัวข้อ หมอ และหุ่นยนต์ – ปัญญาประดิษฐ์ ไปจนถึงการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร และการเรียนรู้เชิงลึก 
11:30 - 12:15 ปาฐกถาในหัวข้อ การอำนวยความสะดวกในด้านสุขภาพ – ให้คุณค่าแก่นวัตกรรมเพื่อประสบการณ์ที่ดีของคนไข้
ดร. ทิโมธี โลว์ คณะกรรมการจากโรงพยาบาลแฟร์เรอร์ พาร์ค ประเทศสิงคโปร์ 
12:15 - 13:30 ร่วมรัปประทานอาหารกลางวัน
13:30 - 17:00 ประชุมภาคภาษาไทย
ประชุมภาคภาษาอังกฤษ
13:30 - 14:15 T1: การจัดการการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลในโรงพยาบาลปากน้ำโพ

ดร. ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากน้ำโพ
I1: ความมั่นคงในโลกไซเบอร์


14:15 - 15:00 T2: Preventive and Data-Driven Care in Private Healthcare Organizations

Dr. Kongkiat Kespechata, Chief Executive Officer,
Bangkok Dusit Medical Services Group 3, Thailand
I2: เรื่องราวของสุขภาพใน Ayala คลินิกทั้ง 100 แห่งที่มีการเชื่อมต่อด้านดิจิตอล 


คุณคริสเตียน เบสเลอร์ หัวหน้าฝ่ายดิจิตอลจาก Ayala Health, ประเทศฟิลิปินส์
15:00 - 15:30 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15:30 - 16:15 T3: การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ & การดิจิไทซ์: ความท้าทาย และบทเรียนที่ได้

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญ ศรีรัตนสถาวร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์

HIMSS AsiaPac Innovation Hub: การปราศรัยรูปแบบ TED
16:15 - 17:00 T4: Digital Hospital  
วันศุกร์, 25 พฤษภาคม 2018
*Last Updated at 11 May
08:00 - 09:00 ประชุมพิเศษ Vendor-CIO Meeting (ตามคำเชิญเท่านั้น)
08:00 - 09:00 ลงทะเบียน และคอฟฟี่เบรก 
09:00 - 10:00 ปาฐกถาในหัวข้อ:การคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ: การส่งมอบการดูแลรักษาสุขภาพในโลกดิจิตอล

ดร. เจเรมี่ ลิม หุ้นส่วน และคุณโอลิเวอร์ ไวแมนน์ ประเทศสิงคโปร์
10:00 - 10:45 ปาฐกถาในหัวข้อ: สุขภาพในโลกดิจิตอล: หมายความว่าอย่างไรต่อคนไข้ ผู้บริโภค แพทย์ พยาลาล สหวิชาชีพ และองค์กรด้านสุขภาพต่างๆ

คุณจอน แดเนียลส์ รองผู้อำนวยการระดับสากล HIMSS Analytics สหรัฐอเมริกา
10:45 - 11:15 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11:15 - 12:00 ปาฐกถาในหัวข้อ: เสริมพลังการบริการสุขภาพครบวงจร 
12:00 - 13:30

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

13:30 - 17:00 ประชุมภาคภาษาไทย
ประชุมภาคภาษาอังกฤษ
13:30 - 14:00 T5: Interoperability

Dr. Panuratn Thanyasiri, Chief Information Officer,
Hua Chiew Hospital, Thailan
d

13:00 - 13:45

I3: Reserved for Industry Solution Provider

ประชุมพิเศษสำหรับผู้ให้บริการผลิตพันฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ (ตามคำเชิญเท่านั้น)
14:00 - 14:30 T6: วิวัฒนาการของ Health Information Exchange
ระหว่างผู้ให้บริการประกันสึขภาพ และผู้ซื้อ

ดร. นิพิฐ พิรเวช ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการและกลยุทธ์ด้านสุขภาพ
บริษัท
AIA ประเทศไทย
13:45 - 14:30I4: Assistive Technologies and Robotics for Aged Care
14:30 - 15:00

T7: To Be Announced

นพ. นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
14:30 - 15:00 I5: Ageing-in-Place in a Smart City: Challenges, Opportunites and the Road Ahead

Prof. Tan Hwee Xian, Assistant Professor of Information Systems (Practice), Singapore Management University, Singapore
15:00 - 15:30 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 
15:30 - 17:00 HIMSS AsiaPac Innovation Hub and Networking
 

การกำหนดราคาการลงทะเบียนงานประชุมหลัก: 24 & 25 พฤษภาคม

ราคา Early Bird
หมดเขตวันที่ 20 เมษายน

ราคาทั่วไป

ดอลล่าห์

ดอลล่าห์

ราคาสมาชิก HIMSS
ราคาสมาชิก HIMSS Member rate นั้นสำหรับสมาชิก HIMSS ปัจจุบันในช่วงเวลาการจัดประชุม กรุณาแสดงบัตรสมาชิก HIMSS ของคุณ

ผู้ให้บริการด้านสุขภาค 
บุคลากรที่ทำงานในส่วนของการดูแลสุขภาพ; โรงพยาบาล/คลินิก/ศูนย์สุขภาพ/องค์กรรัฐบาล/สมาคมเพื่อการกุศล

200

280

ผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโซลูชั่น/ผู้ให้คำปรึกษา
บุคลากรที่เป็นสมาชิกHIMSS แต่ทำงานในฐานะบริษัทผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโซลูชั่น ที่ไม่ได้เป็นผู้สปอนเซอร์งานประชุมนี้ ซึ่งรวมไปถึงที่ปรึกษา, ผู้ให้บริการโซลูชั่น, ผู้จำหน่าย และผู้จำหน่ายระบบเบ็ดเสร็จ

500

650


นักเรียน (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น)


100 120

ราคาสำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้ให้บริการด้านสุขภาค 
บุคลากรที่ทำงานในส่วนของการดูแลสุขภาพ; โรงพยาบาล/คลินิก/ศูนย์สุขภาพ/องค์กรรัฐบาล/สมาคมเพื่อการกุศล

300

380

ผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโซลูชั่น/ผู้ให้คำปรึกษา
บุคลากรที่ทำงานในฐานะบริษัทผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโซลูชั่น ที่ไม่ได้เป็นผู้สปอนเซอร์งานประชุมนี้ ซึ่งรวมไปถึงที่ปรึกษา, ผู้ให้บริการโซลูชั่น, ผู้จำหน่าย และผู้จำหน่ายระบบเบ็ดเสร็จ

650

800


นักเรียน (เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น)


100 120

สนับสนุนโดย:HIMSS Asia Pacific, 3 Killiney Road, #04-04 Winsland House 1, Singapore 239519
Tel: (65) 6664 1100 Fax: (65) 6836 7728
© 2018 HIMSS Asia Pacific
© 2018 Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS)